11.000 wetenschappers: 6 noodmaatregelen

11.000 wetenschappers

  • roepen de noodtoestand uit vanwege de klimaatverandering, en
  • sommen 6 concrete maatregelen op het noodlot nog af te wenden, of minstens te verzachten

De oproep komt er precies 40 jaar na de eerste World Climate Conference in Genève in 1979. Sedertdien hebben we indrukwekkende vooruitgang geboekt in de papierproductie, maar flinke achteruitgang op het terrein, waar het toe doet (uitstoot, biodivedrsiteit, verzuring…).

De 6 maatregelen

1) Fossiele brandstoffen vervangen door schone en hernieuwbare energiebronnen. Ook moet er een CO2-belasting komen om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen.
2) De uitstoot van broeikasgassen verminderen waaronder methaan, fluorkoolwaterstoffen (hfk’s) en andere kortstondige verontreinigende stoffen.
3) Stop ontbossing en herstel en bescherm ecosystemen die een grote bijdrage leveren aan de opslag van kooldioxide.
4) Eet voornamelijk planten en minder dierlijke producten en verminder voedselverspilling.
5) De winning van materialen beperken en doelen die gericht zijn op het bruto binnenlands product afwenden.
6) Stabilisatie van de wereldbevolking.

Bronnen